Saltar ao contido

Asóciate

Entra na nosa familia e colabora así coa recuperación, a investigación, a conservación e a difusión do noso patrimonio cultural inmaterial.
Podes achegarte ao noso local ou enche-la seguinte ficha de socio/a e, por só 30 € ao ano, formarás parte da Asociación Cultural Traspés.

  FICHA DE SOCIO/A

  DATOS PERSOAIS

  AUTORIZACIÓN BANCARIA

  Mediante a presente e con cargo á conta bancaria indicada, autorizo á ASOCIACIÓN CULTURAL TRASPÉS, con NIF G-27.739.861 para que dende a data do presente documento e ata nova orde, xire tódolos recibos correspondentes ás relacións comerciais entrámbalas partes e relacionadas coa actividade da asociación.

  E para que así conste aos efectos oportunos, asino a presente no día de hoxe.

  Sinatura:

  Asinando este documento, e tendo en conta o artigo 18 da Constitución Española de recoñecemento do dereito á propia imaxe, dou o meu consentimento á Asociación Cultural Traspés para o uso responsable das imaxes dos/as arriba mencionados/as, rexistradas durante actividades relacionadas ou organizadas pola mesma.

  Informámoste que os datos de inscrición que nos facilites, serán tratados coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD). Estes serán recollidos no arquivo propiedade da A. C. Traspés denominado “SOCIOS TRASPÉS”, sendo a responsable a Asociación Cultural Traspés, e sendo o recabo necesario ao obxecto da realización das actividades culturais ofertadas e realizadas pola devandita asociación. O interesado poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por correo electrónico á dirección: traspes@traspes.gal ou acudindo á nosa oficina sita en Avda. da Florida, 32, baixo (ST42), 36.210 Vigo (Pontevedra).

  ACTIVIDADES